SVIT05 i korthet

"Språk och kommunikation med medier och IT" 20051101

Nu är också SVIT05- konferenserna genomförda. SVIT - konferenserna är ett led i en långsiktig strategi för att förverkliga mötet mellan IT och medier i svensk skola. Strategin har två inriktningar, att fördjupa visionerna kring medier och IT och att stödja praktiken främst genom regionala erfarenhetsutbyten och nätverksbyggen.

SVIT05 innebar nio regionala kampanjer, nätverksbyggen och regionala konferenser med hundratalet medverkande och 800 deltagare. Ett regionalt arbete med att bygga breda partnerskap, av nätverkande och erfarenhetsdelande har fått tagit ytterligare ett kliv.

SVIT05 innebar en nationell TV-sändning som komplement till de regionala aktiviteterna. En bred diskussion kring språk och kommunikation med medier och IT innehöll röster från såväl mediepedagoger, IT-pedagoger och forskare. Detta var den andra större konferensen i landet med en inriktning mot mötet mellan medier och IT. Diskussionen kommer att drivas vidare och fördjupas.

SVIT05 arrangerades på nio orter av regionala arrangörsgrupper med stöd av Föreningen Datorn i utbildningen och i samverkan med de nationella aktörerna UR, KK-stiftelsen, Myndigheten för skolutveckling, Svenska Filminstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.


Mer info på Datorn i utbildningen och SVIT05


Nu pågår arbetet med att planera ett SVIT06, med i huvudsak samma upplägg och med nyttiga lärdomar dragna från både SVIT04 Moch SVIT05. Temat är inte fastställt men inriktning kvartsår på mötet mellan medier och IT, som en avgörande länk för att utveckla svensk skola.

Förmåga att beskriva och förstå, formulera och gestalta, engagera och förmedla rymmer både intellektuella och sociala dimensioner. Den enskilde elevens utveckling och kommunikativa samspel med omvärlden står i centrum för intresset.


Efter två decennier av svenska och internationella pilotförsök innebar ITiS en breddsatsning för att i stor skala erbjuda ungdomsskolan och dess lärarkår inträde i en pedagogisk värld med IT som verktyg och Internet som medium. Framöver krävs utveckling av regionala nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Lärare behöver tillfällen att dela sin mångfacetterade praktik och möta kollegor, mediepedagoger, forskare, lärarutbildare och myndigheter i reflektionen kring vad medier och IT betyder för lärande och skola. SVIT-konferenserna är ett konkret steg i denna riktning och ett verktyg för att främja samverkan.

Med detta initiativ vill Föreningen Datorn i Utbildningen i samverkan med regionala och nationella partners

SVIT är ett långsiktigt arbete kring regional kompetensutveckling och lärande med medier och IT.

Powered by Website Baker