SVIT04 i korthet

"Medier, skapande och lärande"

SVIT04- konferenserna är genomförda, som kulmen på en två-årig process. Konferenserna var en startpunkt för en långsiktig strategi för att förverkliga mötet mellan IT och medier i svensk skola. Strategin hade två led, att fördjupa visionerna kring medier och IT och att stödja praktiken främst genom regionala erfarenhetsutbyten och nätverksbyggen.

SVIT04 innebar nio regionala kampanjer, nätverksbyggen och regionala konferenser med hundratalet medverkande och 1000 deltagare. Ett regionalt arbete med att bygga breda partnerskap, av nätverkande och erfarenhetsdelande har fått ny energi.

SVIT04 gav en bred inledande diskussion från ett antal forskare och praktiker kring mötet mellan medier och IT, med röster från såväl mediepedagoger, IT-pedagoger som spegling av forskardiskussionen. Detta var den första större konferensen i landet med en inriktning mot mötet mellan medier och IT. Diskussionen behöver drivas vidare och fördjupas.

SVIT04 arrangerades på nio orter av regionala arrangörsgrupper med stöd av Föreningen Datorn i utbildningen och i samverkan med de nationella aktörerna KK-stiftelsen, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande, Svenska Filminstitutet och Svenska Kommunförbundet.


Mer info på Datorn i utbildningen och SVIT04

Powered by Website Baker