Föreningens stadgar

Stadgar för Föreningen Datorn i Utbildningen (FDiU)

(stadgarna som pdf)

§ 1. Föreningen Datorn i Utbildningen är öppen för alla, som är intresserade av användning av IKT och lärande.

§ 2. Föreningen är oberoende av myndigheter och kommersiella intressen.

§ 3. Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om fortbildning, utveckling av och information om läromedel, programvara och maskinvara. Den ska stärka ställningen för lärande med stöd av IKT, bland annat genom att vara ett forum för utbyte av tips och idéer.

§ 4. Styrelsen, som utses av årsmötet, skall bestå av minst åtta medlemmar. Ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsemedlemmar väljs på två år, så att halva styrelsen förnyas årligen. För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses två revisorer. En valberedning utses av årsmötet.

§ 5. Kallelse till årsmöte skall distribueras senast två veckor före mötet, liksom valberedningens förslag till ny styrelse. Det kan ske antingen via annons i tidningen Datorn i Utbildningen eller via brev.

§ 6. Föreningens stadgar kan ändras av årsmötet.

§ 7. När intresse uppstår i en region (normalt flera kommuner inom geografiskt sammanhållet område) att skapa en aktiv grupp inom FDIU kan hemställan till FDIUs styrelse göras om bildande av en regional DIU-förening.

7.1 Regionförening består av FDIUs medlemmar inom regionen

7.2 Regionförening har till ändamål

7.3 Regionförening håller årsmöte där val av ledning förättas och årsplan antas, och ledningsgrupp utses med en sammankallande, en kassör och en kontaktperson för samspelet med tidskriften DIU och FDIUs webbplats.

  7.4 Regionförening får från FDIUs styrelse ett startbelopp /5000 eller 10000 kr, beroende på regionens storlek och antal medlemmar/för första årets basverksamhet, såsom inbjudningar, fika mm Minst 50 medlemmar och minst 5 kommuner är riktmärket för att komma upp till det större beloppet. Beslut fattas av FDIUs styrelse.

  7.5 Regionförening får från FDIU kvartalsvis aktuellt register över regionens medlemmar (endast för internt bruk).

  7.6 Regionförening ska normalt finansieras med egna intäkter från verksamheten och redovisar till FDIU 33% av överskott före ersättningar för interna uppdrag.

  7.7 Regionförening redovisar reviderat årsresultat senast en månad efter utgånget bokföringsår.

  7.8 Om regionförening upplöses övergår tillgångarna till FDIU.

§ 8. Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter:

  1. Årsmötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Årsmötets behöriga utlysande
  7. Verksamhetsberättelse
  8. Kassarapport
  9. Revisionsberättelse
  10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Fastställande av årsavgift
  12. Val av ordförande och styrelse
  13. Val av revisorer
  14. Val av valberedning
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutning

§ 9. I händelse av upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar Stiftelsen Datorn i Utbildningen för utgivning av tidskriften.

Antagna av årsmötet 20050513

Powered by Website Baker